Pogrebi
U skladu s Uredbom (NN 50/17), kojom je dopunjen Zakon o održivome gospodarenju otpadom, svaka posuda za otpad zapremine 120 i 1.100 litara dobiva svoj serijski broj, bar kod i čip, a svaki korisnik mora potpisati Izjavu o načinu korištenja javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Akreditirani Univerzalovi radnici obilaze kućanstva, poslovne korisnike i višestambene zgrade, pregledavaju i označavaju posude čipovima i naljepnicama s bar kod oznakama.