Pogrebi

Dokumenti

ČISTOĆA
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Đakova 3/18)
Uvjeti pružanja komunalne usluge
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – ĐAKOVO
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – OPĆINE
IZJAVA KORISNIKA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada (individualno stanovanje i poslovni objekti)
IZJAVA KORISNIKA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada (višestambeni objekti)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Đakova 10/09)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Đakova 5/16)

PARKING
Organizacija i način naplate parkiranja na javnim parkiralištima
Opći uvjeti ugovora o korištenju parkirališta
Cjenik usluga parkiranja

TRŽNICA I SAJMIŠTE
Zakon o hrani, pročišćeni tekst zakona (NN 81/13, 14/14, 30/15)
Zakon o trgovini (NN 87/08)
Zakon o veterinarstvu (NN 82/13 i 148/13)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
Tržne i sajmske usluge
Pravilnik o davanju u zakup i dodjeli prodajnih mjesta(interni akt 287/1-03.)
Odluka o načinu rezervacije prodajnih mjesta (interni akt za svaku sezonu)
Tržni red (interni akt)
Cjenik tržnih usluga (interni akt 1094/1-05.)
Sajam Piškorevci

GROBLJE
Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12)
Odluka o grobljima
Dopuna Odluke o grobljima

STANOVI
Uredba Vlade RH o održavanju zgrada (NN 64/97)
Pravni okvir upravljanja zgradama
Zaključak o visini pričuve i naknade za rad upravitelja

GRADSKI BAZENI
Odluka o gospodarenju Gradskim bazenom
Cjenik bazenskih ulaznica, sezona 2019.
GDPR privola uz izdavanje ulaznice – DJECA
GDPR privola uz izdavanje ulaznice – ODRASLI

KLIZALIŠTE
Cjenik Gradskog klizališta, sezona 2018./19.

OSTALI DOKUMENTI
5. sjednica Nadzornog odbora
(18.4.2018.)
6. sjednica Nadzornog odbora
(17.9.2018.)
Financijsko izvješće
Potpore i donacije u 2014.
Potpore i donacije u 2015.
Potpore i donacije u 2016.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2015.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2016.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2017.
Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za 2018.
Etički kodeks
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju službenika za informiranje